lighttpd服务器防盗链配置方法详解

  

编辑lighttpd服务器防盗链配置文件

1
vi /etc/lighttpd/lighttpd.conf

加入以下内容(把xiaohost修改为你的域名)

1
2
3
4
5
$HTTP["referer"] !~ "^($|http://.www\.xiaohost\.com)" {
$HTTP["url"] =~ "\.(pptx|ppt|docx|doc|xlsx|xls|rar|zip|chm|pdf|exe|jpg|dwg)$" {
      url.redirect = ( "(.*)" => "http://www.xiaohost.com/" )
           }
           }

保存并退出(不懂请问度娘vim命令)

1
:wq

然后重新载入配置文件或者重启服务器即可


  •   正在提交中,请稍候...
      评论提交成功
    回复 的评论,点击取消回复

    账号密码登录