SQL2000-KB916287-v8.00.2187-x86x64-CHS.exe download

  

SQL server 2000使用4G以上的内存的补丁
Patch for SQL server 2000 to use 4G or more of memory
SQL2000,SQL2000-KB916287-v8.00.2187-x86x64-CHS.exe download

download link:SQL2000-KB899761-v8.00.2040-x86x64-CHS


  •   正在提交中,请稍候...
      评论提交成功
    回复 的评论,点击取消回复